Obligaţia de evaluare a angajatorului cu privire la condiţile de muncă ale femeii gravide

29 Feb 2012


 

Alături de concediul de risc maternal, despre care am scris într-un articol anterior, femeia însărcinată are şi o serie de alte drepturi, menite a proteja atât sarcina cât şi mama, la locul de muncă.

Legea defineşte locul de muncã, ca find zona delimiatã în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestratã cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizãrii unei operaţii, lucrãri sau pentru îndeplinirea unei activitãţi de cãtre unul ori mai mulţi executanţi, cu pregãtirea şi îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzãtoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de muncã ori de serviciu cu un angajator.Tot în accepţiunea legii, salariata gravidã este femeia care anunţã în scris angajatorul asupra stãrii sale fiziologice de graviditate şi anexeazã un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sã îi ateste aceastã stare. Salariatele gravide au obligaţia de a se prezenta la medic pentru a obţine un certificat care să îi ateste starea.
Obligaţia de evaluare a angajatorului cu privire la condiţile de muncă ale femeii gravide

Pentru toate activitãţile susceptibile sã prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncã dăunătoare sănătăţii, angajatorul este obligat sã evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor gravide, în scopul determinãrii oricãrui risc pentru securitatea sau sãnãtatea lor, precum şi asupra sarcinii ori alãptãrii.

Agenţii, procedeele şi condiţiile de muncă dăunătoare sănătăţii, în prezenţa cărora angajatorul are această obligaţie, este cuprinsă în lista Anexa 1 la OUG 96 /2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, aprobată cu modificări şi competări prin Legea nr. 25/2004. Aceste evaluãri se efectueazã de cãtre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneazã în rapoarte scrise.

Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data întocmirii raportului, sã înmâneze o copie a acestuia sindicatului (acolo unde este constituit sindicat), sau reprezentanţilor salariaţilor.

Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluãrii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncã, precum şi asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanţã de urgenţã.
În termen de 10 zile lucrãtoare de la data la care angajatorul a fost anuntat în scris de cãtre o salariatã cã se aflã în stare de graviditate dovedită cu acte medicale, acesta are obligaţia sã înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncã pe a cãrui razã îşi desfãşoarã activitatea.

De la data primirii înştiinţãrii, medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncã vor verifica condiţiile de muncã ale salariatei în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data informării acestora de către angajator cu privire la starea sa de graviditate.

Medicul de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică împreună cu inspectoratul teritorial de muncă vor efectua periodic un control la locurile de muncă din unitatea la care lucrează salariata gravidă, pentru a verifica modul în care se respectă măsurile stabilite.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.


Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/apachetmp/sessions) in Unknown on line 0