Normele de igienă pentru creşe, leagăne, grădiniţe şi case de copii

08 Jan 2013


 

Normele de igienă pentru creşe, leagăne, grădiniţe şi case de copii

Ordinul nr. 1955 din 18 octombrie 1995 al Ministerului Sănătăţii aprobă Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor. Aceste norme sunt obligatorii pentru toate unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, atât din sistemul public cât şi din cel privat. Conducerile unităţilor sunt răspunzătoare de respectarea întocmai a acestor norme.
Ne vom referi în continuare la aspecte privind condiţiile obligatorii pentru funcţionarea unităţilor pentru antepreşolari şi şcolari, respectiv creşe, leagăne, grădiniţe şi case de copii.

Ordinul menţionează că amplasarea acestor unităţi se va face cu respectarea normelor privind protecţia sanitară faţă de nocivităţi în zone ferite de surse de poluare a atmosferei şi de zgomote, în afara arterelor de mare circulaţie – avînd orientarea ferestrelor sălilor de grupă sau de clasă şi ale amfiteatrelor spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în funcţie de zonele climatice. Între clădirea unităţii şi accesul în curtea acesteia va fi prevăzut un spaţiu verde cu lăţimea de minimum 25 metri, cu rol şi în reducerea influentei zgomotului stradal.

Terenul aferent acestor unităţi trebuie să permită desfăşurarea în aer liber a activităţilor copiilor şi tinerilor, asigurînd pentru aceasta: minimum 20 mp pentru un copil antepreşcolar sau preşcolar şi între 10 şi 50 mp pentru un elev, pe tură, în funcţie de factorii geografici, de mediu (urban, rural) şi de specificul unităţii (cu sau fără internat şi cantină). Este interzisă funcţionarea unităţilor pentru copii şi tineri fără gard împrejmuitor al terenului aferent. De asemenea, terenul va fi astfel ales, încât să împiedice băltirea apei pluviale.

Uniăţile pentru antepreşcolari şi şcolari trebuie prevăzute cu încăperi pentru primire (filtru-vestiar), situate la fiecare nivel al clădirii, iluminate şi ventilate natural şi dimensionate astfel încât să se evite aglomerarea la orele de vîrf (primire, plecare). Creşele pot fi grupate cu grădiniţele, dar nu cu unităţi şcolare, sanitare sau de alt profil.
În unităţile sus menţionate se vor primi numai copii şi tinerii care prezintă documente medicale, care atestă starea lor de sănătate şi efectuarea imunizărilor profilactice obligatorii.

În interiorul unităţilor, circulaţia copiilor şi tinerilor va fi separată de cea pentru activităţile administrativ-gospodăreşti. Va fi asigurat circuitul separat al copiilor şi tinerilor sănătoşi faţă de cel al bolnavilor din izolator şi infirmerie.

Numărul maxim de copii admişi la o grupă în unităţile de antepreşcolari şi preşcolari sau într-o clasă pentru elevi se va stabili în funcţie de normele specifice de cubaj şi de particularităţile tipului de unitate şi nu va depăşi, în creşă, 15 copii – la sugari şi 20 copii – la celelalte vârste, 12-15 copii în casele de copii preşcolari, 20 preşcolari în grădiniţe, 25 de elevi în ciclul primar şi 30 de elevi în ciclul gimnazial, învăţământul liceal şi profesional.

În creşe, leagăne, grădiniţe cu program săptămânal şi case de copii preşcolari se vor asigura, pentru fiecare grupă de copii, în mod obligatoriu, spaţii pentru somn, separate.

Grupurile sanitare pentru copii şi tineri vor fi separate de cele pentru personalul adult şi vor fi repartizate proporţional la fiecare palier. În unităţile pentru elevi grupurile sanitare destinate acestora vor fi separate pe sexe, inclusiv la sălile de educaţie fizică.
Cu privire la dotarea cu mobilier, legea prevede că aceasta va fi asigurată corespunzător vârstei şi dezvoltării fizice a copiilor şi tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activităţii şi destinaţia încăperilor. Tipurile de mobilier trebuie avizate obligatoriu de către Ministerul Sănătăţii.

În unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor nu se admite utilizarea paturilor pliante, cu excepţia grădiniţelor cu program prelungit. Paturile vor fi strict individualizate. Se interzice, de regulă, utilizarea paturilor suprapuse în unităţile de orice fel pentru copii şi tineri. În situaţii deosebite, folosirea acestora se va face numai cu avizul prealabil al inspectoratului de poliţie sanitară şi medicină preventivă judeţean.

Este interzisă utilizarea în laboratoare sau ateliere şcolare a taburetelor cu suprafaţa de şedere metalică, iar în sălile de clasă nu este permisă folosirea scaunelor fără spatar.

Regimul de activitate şi de odihnă va fi asigurat în concordanţă cu particularităţile de vârsta ale curbei fiziologice a capacităţii de efort din cursul unei ore, zile, săptămâni, trimestru şi an de învăţământ. În leagăne, creşe, grădiniţe cu program săptămânal şi case de copii preşcolari, conţinutul regimului de viaţă va fi astfel organizat, încât, pe lîngă stimularea dezvoltării corespunzătoare a motricităţii, a funcţiilor de cunoaştere, a vorbirii şi a comportamentului social, sa prevină apariţia hospitalismului, prin varietatea activităţilor, a mijloacelor de stimulare şi a individualizării stricte a activităţilor cu copiii. În unităţile de preşcolari şi şcolari se va urmări desfăşurarea activităţii în condiţiile unui regim de activitate şi de odihnă corespunzător capacităţii de efort a diferitelor grupe de vârstă. Nu este permisă funcţionarea grădiniţelor cu orar normal după-amiaza.

Aşezarea copiilor în bănci va ţine seama de înălţime, tulburări vizuale, tulburări auditive şi alte considerente particulare. Elevii din clasele I-IV vor avea cursuri numai dimineaţa. La întocmirea orarelor şi la repartizarea zilnică, săptămânală, trimestrială şi anuală a solicitărilor cuprinse în programele diferitelor discipline, se ia în considerare inclusiv timpul de pregătire a temelor pentru ziua următoare.

Pe marginea condiţiilor obligatorii prevăzute în Normele de igienă aprobate prin OMS nr. 1955/1955 vom reveni cu detalii privind aspecte în legatură cu care, considerăm util ca părinţii să fie informaţi.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.