Înregistrarea naşterii copilului

17 Aug 2012


 

Conform Legii nr. 119/2006 republicată în anul 2012, actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă.

În prezentul articol vom trata procedura şi actele necesare înregistrării naşterii copilului.

Întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei raza s-a produs evenimentul.
Înregistrarea naşterii copilului

Actele necesare pentru declararea naşterii copilului şi pentru efectuarea înregistrării acesteia în registrul de stare civilă, sunt următoarele:

–  Certificatul medical constatator al naşterii copilului;

–  Actul de identitate al mamei şi al persoanei care declară naşterea (original şi copie);

–  Certificatul de căsătorie al părinţilor (original şi copie), dacă părinţii sunt căsătoriţi;

–  Dacă mama nu este căsătorită, e nevoie de Actul de identitate şi Certificatul de naştere al mamei (original şi copie).

–  Dacă declaraţia priveşte pe un copil din afara căsătoriei, iar recunoaşterea paternităţii are loc în momentul declarării naşterii, datele privind pe tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naştere ce se întocmeşte.
Termenele în care va avea loc declararea naşterii copilului şi înregistrarea acestuia în registrul de stare civilă, sunt următoarele:

–          15 zile, de la data naşterii copilului viu şi viabil, care trăieşte în continuare;

–          3 zile, de la data naşterii copilului, în cazul copilului născut mort;

–          24 de ore de la deces, în cazul copilului născut viu, dar care decedează în intervalul celor

15 zile de la data naşterii;

Sub aspectul procedurii, aceasta constă în declararea naşterii copilului, făcută de către oricare dintre părinţi, la registrul de stare civilă. Dacă, din diferite motive, părinţii nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea, sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

La registrul de stare civilă, se declară şi numele şi prenumele (unul, două sau mai multe) pe care le va purta copilul. Naşterea se înregistrează în registrul de stare civilă, iar ulterior se eliberează Certificatul de naştere al copilului, reprezentanţilor legali ai acestuia. Certificatul de naştere se poate elibera şi altor persoane, dacă acestea sunt împuternicite prin procură specială.

În certificatele de naştere nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în alte  acte.

 

            Se pot ivi anumite situaţii, care se rezolvă diferit, după cum urmează:

1. În cazul în care există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi prenumele din declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte prenumele copilului.

2. Dacă părinţii au nume de familie diferit, sau nu sunt căsătoriţi, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte numele de familie al copilului.

3. În lipsa acordului părinţilor cu privire la numele de familie pe care-l va purta copilul, instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă,  serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul, în vederea întocmirii actului de naştere.

În cazul în care declarantul nu poate semna, ofiţerul de stare civilă menţionează aceasta pe actul de stare civilă, pe care îl semnează.

4. În situaţia în care declaraţia se efectuază după expirarea termenelor legale, arătate mai sus, dar nu mai târziu de un an de la data naşterii copilului, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, dată pe declaraţia scrisă, iar în cuprinsul declaraţiei se va face menţiune despre motivele întârzierii.

5. În situaţia în care declaraţia se face după ce a trecut un an de la data naşterii copilului, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive a naşterii.

6. Dacă naşterea are loc în tren, pe o navă sau aeronavă, ori într-un alt mijloc de transport în timpul călătoriei pe teritoriul României, întocmirea actului de stare civilă se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor ori după caz, la primăria locului de coborâre sau de debarcare.

În cazul în care naşterea are loc pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, evenimentul se înregistrează în jurnalul de bord de către comandantul navei.

Dacă nasterea are loc pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara teritoriului României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei în carnetul de drum. Comandantul navei sau aeronavei eliberează persoanelor îndreptăţite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută, iar la sosirea în ţară înaintează prin căpitania portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum.

7. Orice persoană care a găsit un copil ale cărui date de identificare nu se cunosc este obligată să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie în termen de 24 de ore.

Întocmirea actului de naştere, în cazul copilului părăsit de mamă în unităţi sanitare, se face imediat după împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare.

În aceste ultime două cazuri, dacă nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispoziţie, de către primarul unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea.

8. În cazul adopţiei se va întocmi un nou act de naştere al copilului, de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, dupa caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatorului ori sediul instituţiei de ocrotire, în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.