Drepturile copiilor cu handicap

24 Oct 2012


 

Conform Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale. De dispoziţiile acestei legi beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.
Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav. Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecţia copilului.

Persoanele cu handicap beneficiază de urmatoarele drepturi: la ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare; educaţie şi formare profesională; asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale; locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional; petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism; asistenţă juridică; facilităţi fiscale; evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip Hiv/Sida, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%.
Copiii cu handicap de tip Hiv/Sida beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice. De acest drept poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie.

Persoanele cu handicap au dreptul la: dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;  servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist; un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

Educaţia persoanelor cu handicap: Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.Persoanelor cu handicap li se asigură educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi. Educatia se realizează prin:

a) unităţi de învăţământ special;

b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;

c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;

d) servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;

e) şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani,

f) educaţia “la patul de spital”, pe durata spitalizării;

g) alternative educaţionale.

Aceste forme de învăţământ se pot desfăşura şi în limbile minorităţilor naţionale.

Accesul în unităţile de învăţământ al copiilor cu dizabilităţi, inclusiv al celor cu handicap, precum şi al celor cu dificultăţi de adaptare şcolară se realizează prin hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului, care eliberează certificatul de orientare şcolară şi/sau profesională.

Unităţile de învăţământ special sunt formate din: şcoală specială, cantină şi, după caz, internat şcolar, în condiţiile legii. Elevii cu handicap beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare. Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti. Valoarea reducerii se asigură din bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau private.

Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ.

Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber. Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive.

Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Beneficiază de aceasta gratuitate si următoarele persoane: însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Beneficiază de gratuitate şi următoarele persoane: însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora; asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Beneficiază de gratuitate şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.

Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă. Beneficiază de gratuitate şi asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de facilitatea fiscala constand in scutire de la plata taxei hoteliere.

Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege.

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal. Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Aceasta indemnizaţie lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. Plata indemnizaţiei lunare se asigură de Primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav. Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special;

Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate în centre de zi şi centre rezidenţiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private.

Centrele de zi şi centrele rezidenţiale reprezintă locaţii în care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat şi care dispun de infrastructura adecvată furnizării acestora; centrele rezidenţiale sunt locaţii în care persoana cu handicap este găzduită cel puţin 24 de ore. Tipurile de centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap sunt: a) centre de îngrijire şi asistenţă; b) centre de recuperare şi reabilitare; c) centre de integrare prin terapie ocupaţională; d) centre de pregătire pentru o viaţă independentă; e) centre respiro/centre de criză; f) centre de servicii comunitare şi formare; si altele.

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap are următoarele obligaţii principale:

a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;

b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap;

c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;

d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;

f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstă, este în imposibilitate totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale, aceasta beneficiază de protecţie juridică sub forma curatelei sau tutelei şi de asistenţă juridică.          

In cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, exista Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap care coordonează la nivel central activităţile de protecţie specială şi de promovare a drepturilor persoanelor cu handicap.

Autor:

E-mail:
Website:

5 Răspunsuri

 1. andreea bianca (însărcinată)

  BUNA ZIUA!Am un copil cu gradul I grav si l-am inscris la scoala speciala cu regim intern ,dar la sfarsit de saptamana il iau acasa.Intrebarea mea este daca mai pot beneficia de salariul de asistent personal??? astept raspuns. Va multumesc!

  • MamaResponsabila (însărcinată)

   Av. Roxana Milchis:
   Legea 448/2006, la articolul 42 aliniatul 4 spune ca dumneavoastra puteti opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. Daca sunteti asistent personal, conform Legii 448/2006 si aveti contract de munca cu Primaria, beneficiati de un salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente. In cazul in care copilul este inscris in aceasta scoala speciala cu regim intern, rezulta ca dumneavoastra nu mai prestati munca efectiv, 8 ore pe zi si astfel, teoretic, nu mai aveti dreptul la acest salariu, pentru ca nu ingrijiti efectiv copilul. Pe de alta parte, indemnizatia lunara este in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi si se asigura tot de Primarie. Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap. Sfatul meu este sa va faceti dosarul pentru indemnizatie, fara sa specificati ca e scoala „cu regim intern” ca sa nu se inteleaga in mod gresit ca ar fi un centru de plasament aferent unitatii de invatamant special, ci doar „scoala speciala”. Daca veti continua sa primiti salariul de asistent personal, exista posibilitatea sa se vada la ancheta sociala.

 2. Daciana Moldovan (însărcinată)

  Buna seara! Finutul meu in varsta de 4 ani este bolnav de autism, fapt descoperit dupa varsta de 2 ani. Mama acestuia s-a aflat in concediu de crestere a copilului timp de 2 ani, dupa care s-a reintors la serviciu. Intrebarea mea este daca mama poate beneficia de concediu si indemnizatie de crestere a copilului cu handicap pana la varsta de 18 ani a acestuia, cuantumul acesteia si care sunt pasii de urmat? In speranta ca veti da curs acestei solicitari, va multumesc anticipat!

  • MamaResponsabila (însărcinată)

   Av. Roxana Milchis:
   Din momentul in care copilul implineste varsta de 3 ani, mama are posibilitatea de a beneficia de concediul pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la varsta de 7 ani, avand in vedere prevederile art. 31 alin (1) lit. c din OUG 111/2010 ( oricare dintre parintii firesti beneficiaza de un concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani, oricând, incepând cu implinirea de catre copil a varstei de 3 ani. Cuantumul indemnizatiei este de 0.9 ISR ( indicator social de referinta, care in momentul actual are valoarea de 500 lei), adica 450 lei. Acest concediu se acordă pe baza de cerere de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
   De asemenea, conform OUG 158/2005, mama poate beneficia de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, cu conditia sa aiba stagiul minum de cotizare. Va rugam sa parcurgeti articolul nostru intitutlat Concediul medical si indemnizatia pentru copilul bolnav pentru detalii.

 3. orphine DXM (însărcinată)

  Buna ziua, am un copil in varsta de 16 ani cu deficiente de vedere, acum 2 ani l-am inscris la o scoala speciala pt. deficiente. Anul trecut nu a fost la scoala decat 2 saptamani timp in care a stat in internat (regim intern), restul anului nu a mai fost..as vrea sa stiu daca este posibil sa recuperam banii (pentru ca, celor ce stau in regim intern la scoala respectiva li se opreste pensia ce o primeau pentru handicap. intrebarea mea este pot recupera acei bani in cazul in care nu a frecventat scoala? e vorba de multe luni in care nu a fost

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.