Dreptul la întreţinere al minorului

05 Feb 2013


 

Reglementând obligaţia de întreţinere în general, noul Cod Civil, regelementează şi dreptul la întreţinere al minorului. Obligaţia de întreţinere este tratată în Titlul V, art. 513 – 534 noul Cod Civil.

În cadrul acestui articol ne vom ocupa doar de dreptul la întreţinere pe care copii minori îl au faţă de părinţii lor, fireşti sau adoptatori, respectiv obligaţia corelativă de întreţinere pe care aceşti părinţi o datorează copiilor lor minori.

În concepţia legiutorului român, întreţinerea este o obligaţie legală. Ea este personală, nu poate fi cedată şi nu se poarte renunţa pentru viitor la ea.
De asemenea, se consideră în noua reglementare civilă, că are drept la întreţinere numai cel care se aflã în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale.        În acest sens, minorul care cere întreţinere de la părinţii săi se află în nevoie dacă nu se poate întreţine din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri.

Cu toate acestea, în cazul în care părinţii n-ar putea presta întreţinerea fără a-şi primejdui propria lor existenţã, instanţa de tutelă poate încuviinţa ca întreţinerea sã se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepţia celor de strictă necesitate.

Aşadar părinţii trebuie să fie apţi pentru a presta întreţinerea minorului, în sensul prevăzut în lege, şi anume că poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.

Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele de a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilitãţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale.

            Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.
Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane,  nu poate depăşi jumãtate din venitul net lunar al celui obligat.
Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, dupã caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregãtire profesională.

Dacă obligaţia de întreţinere nu se executã de bunăvoie, în natură, instanţa dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani.

Pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinere.

Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.

Pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de chemare în judecată.
Cu toate acestea, pensia poate fi acordată şi pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa celui care datorează întreţinerea.

Pensia de întreţinere se plăteşte în rate periodice, la termenele convenite de părţi sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.

Chiar dacă întreţinutul a decedat în perioada corespunzătoare unei rate, întreţinerea este datorată în întregime pentru acea perioadă.

De asemenea, părţile pot conveni sau, dacă sunt motive temeinice, instanţa poate hotărî ca întreţinerea să se execute prin plata anticipatã a unei sume globale care să acopere nevoile de întreţinere ale celui îndreptăţit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreţinerea, în măsura în care debitorul întreţinerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligaţii.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.