Data de la care se cuvine stimulentul de insertie pentru cresterea copilului

29 Jul 2013


Conform OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi a H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010, dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine de la următoarea dată:

1) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

2) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din OUG 111/2010 (această exceptie se refera la persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de pana la 2 ani, dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani; aceasta reprezintă o modificare legislativă care a intrat în vigoare la 28 decembrie 2012, prin HG nr.1291/18.12.2012).

3) începând cu ziua următoare celei în care înceteaza concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

4) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului.

5) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la punctele 1,2 si 4 de mai sus.
6) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

Cererea pentru acordarea dreptului se depune la primăria comunei/ oraşului/municipiului pe raza teritorială a căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Primăriile transmit aceste cereri, până la data de 5 a fiecărei luni, către Agenţiile pentru Prestaţii Sociale judeţene.

Cererile se soluţionează în 15 zile de la înregistrarea lor la Agenţiile pentru Prestaţii Sociale judeţene, prin decizie de admitere sau de respingere. Decizia se comunică solicitantului în 5 zile de la emitere.

Plata se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie.
Solicitantul nemulţumit poate face contestatie împotriva deciziei, care se soluţioneaza în baza Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, adică prin deschiderea unui proces.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.