Creşele in România

24 Jul 2012


 
Creşele sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani. Aşadar, creşele sunt instituţii furnizoare de servicii sociale specializate.

Activitatea acestora este reglementată de Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată prin Legea nr. 272/2009.
Beneficiari ai serviciilor acordate de creşe sunt copiii cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în România. De asemenea, mai pot beneficia de serviciile furnizate de creşe şi copiii cetăţenilor altor state sau ai apatrizilor (persoane fără cetăţenie) care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în Romania potrivit legii, precum şi copiii cetăţenilor străini aflaţi temporar pe teritoriul României.

Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat.

Cresele in sistem public

Creşele în sistem public se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unităţi cu sau fără personalitate juridică. În instituţiile publice, condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească atât copiii la intrarea în colectivitate, cât şi părinţii/reprezentanţii legali, precum şi prioritatea cazurilor sociale, în functie de numărul maxim de locuri aprobate, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local în subordinea căruia se afla administraţia creşei.

Cresele in sistem privat

Creşele in România

Creşele în sistem privat se înfiinţează de către societăţi comerciale, regii autonome, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice autorizate sau alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la serviciile sociale.
Serviciile sociale furnizate de autoritatile administratiei publice locale  (consiliul local), precum şi de instituţiile şi persoanele private arătate mai sus se acreditează în condiţiile legii. Creşele, ca servicii sociale specializate, trebuie să îndeplinească standarde minime de calitate.

Creşele înfiinţate de instituţiile publice şi private arătate mai sus pot colabora sau semna protocoale cu alte instituţii publice sau private în interesul familiei şi al copilului.

Servicii furnizate de crese

Creşele furnizează următoarele servicii sociale specializate, enumerate de lege:

a)   asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

b)   asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

c)    asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al intenării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

d)   asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

În fine, creşele, conform legii, colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, toate aceste atribuţii ale creşelor fiind exercitat prin personalul angajat specializat sau protocoale semnate cu structuri specializate.

Organizarea creselor

Creşele sunt organizate pe grupe de vârstă şi dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:

a)   grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;

b)   grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;

c)    grupa mare, între 2 ani şi 4 ani;

În funcţie de dezvoltarea psihomotorie a copilului, care este diferenţiată de la caz la caz, conducerea creşei poate stabili o altă încadrare pentru acesta. În cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe, în funcţie de numărul de copii, în conformitate cu capacitatea creşei aprobată prin actul de înfiinţare. Prin standardele minime de calitate se specifică numărul maxim de copii ai unei grupe, şi numărul minim de personal de specialitate necesar realizării activităţilor desfăşurate de creşă, raportat la numărul de copii.

Inscrierea copiilor la cresa

Legat de vârsta de înscriere a copiilor la creşă, s-a ridicat de multe ori întrebarea dacă mama aflată în concediul pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an sau doi ani, poate înaintea împlinirii acestor vârste să înscrie copilul la creşă, fără să îi fie afectat concediul sau indemnizaţia primită. Au existat temeri că aceste lucru ar putea duce la amendarea mamei aflată în concediu pentru îngrijirea copilului până la un an sau doi ani, restituirea indemnizaţiei, etc.

Arătăm că aceste temeri sunt nefondate, legea analizată în acest articol permiţând înscrierea copiilor la creşă de la vârsta de trei luni până la patru ani. Frecventarea creşei de către copil nu înseamnă că mama nu are grijă de copil, neexistând nicio lege care să considere astfel şi să dispună sancţiuni. Prin urmare, frecventarea creşei de către copil este compatibilă cu concediul de până la unul sau doi ani pentru îngrijirea copilului şi cu indemnizaţia aferentă.

Creşele organizate cu program de lucru zilnic funcţionează în intervalul orar 6,00-18,00.
Creşele pot funcţiona şi cu program flexibil, la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali, în funcţie de opţiunile acestora, cu asigurarea personalului de specialitate.

Creşele organizate cu program de lucru săptămânal funcţionează prin personalul propriu angajat, 5 zile lucrătoare pe săptămână, între orele 6,00-18,00.

Creşele organizate cu program de lucru săptămânal asigură, pe lângă serviciile enumerate mai sus şi găzduirea copiilor pe timpul nopţii, inclusiv masa de seară.

Creşele funcţionează pe tot parcursul anului. Creşele îşi pot înterupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă pe timpul verii, precum şi în perioada sărbătorilor legale.

Perioadele de vacanţă se stabilesc în urma consultării părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor sau a comitetului de părinţi, după caz. Perioadele de vacanţă se afişează de către conducerea creşei la loc vizibil părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestora. Activităţile de igienizare şi dupa caz, lucrările de reparaţii şi de întreţinere ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacanţă.

Înscrierea copiilor la creşă se face pe tot parcursul anului, cu excepţia perioadei de vacanţă, în funcţie de numărul de locuri, pe grupe de copii.

Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la creşă mai mulţi copii decât numărul aprobat prin actul de înfiinţare şi pentru care a fost acordată acreditarea.

Înscrierea copiilor la creşă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, în ordinea datei de depunere a cererilor şi în conformitate cu numărul de locuri aprobate, pentru sistemul public. Fac excepţie cazurile sociale care vor fi supuse spre aprobare prin hotărâre a consiliului local, în limita locurilor aprobate.

Înscrierea copiilor la creşă în sistem privat este realizată în temeiul unui contract de fumizare de servicii, încheiat între părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor şi creşă, reprezentată de conducătorul acesteia. Prin contract se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relaţia cu creşa, părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor înscrisi la creşă se pot constitui într-un comitet de părinţi. Reprezentanţii comitetului de părinţi sunt consultaţi obligatoriu de către conducerea creşei cu privire la activităţile şi serviciile destinate copiilor, precum şi la creşterea eficienţei managementului creşei.

Medicul şi psihologul instituţiei vor completa periodic, fişe cuprinzând gradul de dezvoltare psihomotorie a copilului, precum şi starea de sănătate şi evoluţie a acestuia.

Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

În cazuri excepţionale, consiliul local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.

Valoarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi la creşa organizată în sistem public se stabileşte în funcţie de veniturile familiei şi de numărul de copii aflaţi în întreţinerea acesteia, precum şi de numărul de zile în care copilul frecventează creşa. Contribuţia lunară de întreţinere se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Contribuţia lunară de întreţinere datorată de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului poate fi achitată şi prin tichete de creşă, despre care am scris într-un articol anterior.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.