Alocaţia pentru susţinerea familiei; cine si cum se poate beneficia de ea?

10 Apr 2013


Această alocaţie este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, având ca scop completarea veniturilor acestora în vederea asigurării unor condiţii cât mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor şi în acelaşi timp, pentru încurajarea frecventării de către copiii de vârstă şcolară aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor şcolare.

Beneficiară a acestei alocaţii este familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora şi care locuiesc împreună, precum şi familia monoparentală-formată  dintr-o persoană singură (persoana necăsătorită, văduvă, divorţată, care are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor, etc.) şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta.
Legea nr.277/2010 stabileşte atât condiţiile de acordare a acestei alocaţii, cât şi cuantumul acesteia în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, acest cuantum fiind stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă şi în funcţie de numărul de copii aflaţi în familie. La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului.

Conform legii, pentru ca familiile cu copii de vârstă şcolară să beneficieze de acest sprijin, copiii trebuie să frecventeze fără întrerupere cursurile şcolare, cu excepţia întreruperii pentru motive medicale şi să nu înregistreze absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

În cazul familiilor care au în întreţinere copii de vârsta şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează cursuri şcolare, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de către secretariatele comisiilor pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială pentru protecţia copilului sau de către Serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiilor de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ, prevăzută de lege.

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere. Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia. Beneficiază de alocaţie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării, aceste persoane depunând actele la primăria în a cărei rază teritorială trăiesc efectiv.
În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a tuturor condiţiilor privind acordarea alocaţiei, primarul dispune efectuarea unei anchete sociale, care se va realiza în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. În cazul refuzului de a furniza informaţiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se va considera că familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei. Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna înregistrării/depunerii cererii.

În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite. De asemenea, titularul alocaţiei trebuie să depună la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familială, din 3 în 3 luni după stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, în caz contrar alocaţia va fi suspendată începând cu luna următoare.

Pentru menţinerea dreptului la alocaţie, familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au obligaţia să îşi achite taxele şi impozitele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate. În caz contrar, dreptul la alocaţie va fi suspendat până la efectuarea tuturor plăţilor restante, iar în caz de neplată, dreptul la alocaţie încetează prin dispoziţia primarului. Persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii, nu sunt ţinute de obligaţia de mai sus.

Sprijinirea familiilor cu venituri mici şi condiţionarea acordării acestui sprijin de frecventarea de către copii a cursurilor şcolare este o măsura binevenită care descurajează absenteismul în rândul elevilor, datorită existenţei unei motivaţii suplimentare întrucât, în cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor.

Autor:

E-mail:
Website:

Lasă un comentariu

Trebuie sa fii logata sa poti adauga un comentariu.